Domki.net - Portal Budowlany - Budownictwo
Reklama w portalu budowlanym Kontakt

nowości budowlane
Księgi wieczyste - katastr nieruchomości
18 stycznia br. Rada Ministrów zaakceptowała Program działań mających na celu przyspieszenie procesu uporządkowania wpisów do ksiąg wieczystych.

Księgi wieczyste prowadzone są w Polsce w 332 jednostkach sądów powszechnych. Na koniec I półrocza 2004 r. liczba ksiąg wieczystych wynosiła 16 525 389. Corocznie przybywa ok. 800 000 ksiąg wieczystych, zakładanych dla nieruchomości, które ich dotąd nie miały oraz dla nowo powstających nieruchomości gruntowych i lokalowych.
Rocznie do sądów wpływa ok. 2 600 000 wniosków o wpis do ksiąg wieczystych. Na koniec I półrocza 2004 r. zaległość wynosiła 391 881 spraw, co oznacza, że na wpis do księgi czeka się przeciętnie ok. 1,6 miesiąca. Mimo to jest to najlepszy wskaźnik szybkości postępowania, jaki sądy osiągnęły od 1992 r. Należy stwierdzić, że w mniejszych sądach prowincjonalnych sprawy te z reguły załatwiane są szybciej.

Obecnie księgi wieczyste prowadzi się w trzech formułach:
1. w systemie tradycyjnym, który polega na dokonywaniu wpisów pismem ręcznym na papierowych formularzach, obejmujących poszczególne działy i łamy księgi wieczystej;
2. w systemie mieszanym, który opiera się na prowadzeniu księgi wieczystej w postaci wydruków komputerowych zawierających treść odpowiadającą działom i łamom księgi wieczystej, zaopatrzonych w podpisy sędziego lub referendarza sądowego;
3. w systemie informatycznym, który polega na prowadzeniu księgi wieczystej jako dokumentu zdematerializowanego, w którym księga wieczysta jest zapisywana w centralnej bazie danych, stanowiącej ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych, a wpisy opatrzone są elektronicznym podpisem sędziego lub referendarza sądowego.

Informatyzacja ksiąg wieczystych zaczęła się od 1 lipca 2003 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Jest to realizacja programu dotyczącego porządkowania stanu ksiąg wieczystych. Jednym z jego założeń jest dojście do kompletności systemu ksiąg wieczystych i synchronizacji tego systemu z systemem ewidencji gruntów i budynków (katastrem nieruchomości).

Realizacja programu dotyczy również stopniowego obejmowania sądów rejonowych prowadzących księgi systemem informatycznym, a działania te podejmowane są w ramach programów Phare 2000, 2001 i 2003. Pozwoli to na:
· uproszczenie techniki dokonywania wpisów,
· ułatwienie i upowszechnienie dostępu do danych z ksiąg wieczystych,
· standaryzację formy wpisów w księgach wieczystych,
· ujednolicenie techniki pracy wydziałów ksiąg wieczystych,
· zidentyfikowanie nieaktualnych wpisów.

Przewiduje się, że od 1 września 2005 r. w ramach programu Phare 2003 proces informatyzacji obejmie kolejne wydziały ksiąg wieczystych w 55 sądach rejonowych oraz ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych w 6 sądach rejonowych.

W dokumencie przedstawiono problemy związane z nieruchomościami położonymi na terenach tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, które stały się własnością Skarbu Państwa, a które należały do osób fizycznych narodowości niemieckiej. Generalnie należy stwierdzić, że obecnie trudno jest ustalić i zidentyfikować nieruchomości, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta, po utracie mocy dawnych niemieckich ksiąg wieczystych.

Dane o nieruchomościach pozostających we władaniu Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego mogą być zebrane wyłącznie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wykorzystaniu informacji posiadanych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej. Tyko w ten sposób można będzie ustalić skalę zagadnienia. Umożliwi to właściwe przygotowanie się sądów, do których będą wpływały wnioski o uaktualnienie stanu prawnego tych nieruchomości poprzez założenie księgi wieczystej. Przewiduje się, że dane ilościowe z tego zakresu zostaną zebrane przez MSWiA najwcześniej po 31 stycznia 2005 r.

Na wzmocnienie funkcjonowania wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (okręgi: bydgoski, elbląski, gdański, gliwicki, gorzowski, jeleniogórski, katowicki, koszaliński, legnicki, opolski, poznański, słupski, szczeciński, świdnicki, toruński, wrocławski i zielonogórski) przeznaczono dodatkowe środki finansowe.

Planuje się, że po przekazaniu informacji przez MSWiA sądy będą mogły spodziewać się pomocy ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku dużej liczby wniosków, które będą miały na celu usunięcie rozbieżności w zakresie tzw. problematyki mienia poniemieckiego, ich rozpoznawanie będzie się odbywać w pierwszej kolejności.


Żródło: MI

Content Management Powered by CuteNews

Najnowsze tematy na forum:
No i w pizdu .. Czyste Powietrze
Re: Kolektory i nie chcą ciepła
Kolektory i nie chcą ciepła
pompa powietrze woda - schlodzenie podda...
Re=3a Wygrzewanie posadzki - serio a=c5=...
SPISEK - propozycje
Piorunochron - SPISEK
Styropian - SPISEK
Re=3a P=c4=99kni=c4=99ta wanna akrylowa
P=c4=99kni=c4=99ta wanna akrylowa
 
Budownictwo mieszkaniowe i Budownictwo ogólne - Budownictwo
Teksty piosenek - Lyrics - Torebki

katalog firm budowlanych - budownictwo
ogłoszenia nieruchomości
artykuły i porady budowlane - budownictwo


 

Budownictwo
Nieruchomości